امروز: پنج شنبه, 18 آذر 1395 07:24
رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید:
شرايط انتخاب كارآموزي همراه با فرم هاي مربوطه
بخشنامه هاي آموزش
برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال تابستان
برنامه ها امتحانات تيمسال تابستان 94-93
بسیج دانشجویی فرهنگی
اطلاعيه هاي امور مالي

اطلاعات تماس

خراسان رضوی - گناباد - خیابان رسالت - انتهاي رسالت 5
تلفن:                        05157259810, 05157255736
فکس:                                            05157255736
پست الکترونیک:      info@gonabad-samacollege.ir